نکته‌های نگارش

«بدیهی بودن» یا «عدم قطعیت» در لحن یکی از ویژگی‌های یک نوشتۀ خوب، از یک مقالۀ پژوهشی بگیرید تا یک بحث گروهی، این است که لحن آن زننده نباشد. ولی زنندگی یک متن در این نیست که الزاماً مخاطب را دشنام دهیم. گاهی در عبارت‌های بسیار محترمانه که شاید به نیت ملایم‌کردن بحث نوشته می‌شود […]

Continue Reading

نبوغ، چیزکی بیشتر از دیگر چیزها

نبوغ چیست؟ به راستی خودم هم درست نمی‌دانم. فقط می‌توانم بگویم استعداد و توانایی‌ای خارق‌العاده در یک رشتۀ علم یا هنر یا ورزش است، یا حتی در مدیریت زندگی و مدیریت اقتصاد. هر چه که در آن، انسان‌ها می‌توانند رشد کنند و گاه می‌توانند خیلی رشد کنند. آن‌ها که خیلی رشد می‌کنند، بیش از حدی […]

Continue Reading